Focus op thema’s

Sportkracht12 richt zich op een negental sociaal maatschappelijke thema’s die een belangrijke rol spelen bij de realisatie van een gezond en sportief Nederland.

Verenigingsondersteuning

Sport- en beweegaanbieders vervullen een belangrijke rol bij het creëren en onderhouden van een vitale samenleving. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep op ze gedaan en er wordt steeds meer van ze gevraagd. Sportkracht12 ondersteunt sport- en beweegaanbieders op diverse gebieden bij de realisatie van hun ambitie om hun maatschappelijke rol te verbreden en nog beter te benutten. Onze adviseurs geven advies op maat over o.a. organisatorische vraagstukken, duurzaamheid en het financieel versterken van de organisatie. Wij zetten in op samenwerking met NOC*NSF, de sportbonden, gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties om gezamenlijk te werken aan een netwerk van vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders.

Preventie en gezonde leefstijl

Sport en bewegen is essentieel om vitaal en gezond oud te worden, te blijven en (verergering van) ziekte te voorkomen. SK12 heeft de realisatiekracht om de landelijke, regionale en lokale infrastructuur te ontsluiten, projecten uit te rollen, partijen te verbinden en aanbevelingen te doen o.b.v. kennis en praktijkvoorbeelden. Met als doel via een krachtige landelijke en lokale samenwerking tussen sport, zorg en andere partners sport en bewegen in een gezonde omgeving het ‘nieuwe normaal’ te laten worden. Ook voor mensen met (een grote kans op) een gezondheidsachterstand.

Duurzaamheid

Sport en maatschappelijke thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid; zowel op landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal niveau. SK12 vertaalt (landelijke) ontwikkelingen naar lokale uitvoering. Door middel van het delen van kennis en ervaring en het initiëren van samenwerkingsvormen. SK12 pakt aan en stelt goede voorbeelden. Met de focus op de klimaatdoelen CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptatie en milieuvriendelijk beheer van sportvelden. SK12 draagt daarmee bij aan vitale, toekomstbestendige verenigingen en aan een duurzame samenleving. Onze adviseurs geven advies op maat over o.a. organisatorische vraagstukken, duurzaamheid en het financieel versterken van de organisatie. Wij zetten in op samenwerking met NOC*NSF, de sportbonden, gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties om gezamenlijk te werken aan een netwerk van vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders.

Senioren

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van senioren en zorgt het voor een hogere kwaliteit van leven. SK12 richt zich op het in beweging brengen en houden van alle senioren (niet leeftijdsgebonden) en streeft naar vitalere, fittere, sociaal actieve en participerende senioren door middel van een passend sport- en bewegingsaanbod onder deskundige begeleiding van goed geschoolde sport- en beweegleiders zoals bijvoorbeeld buurtsportcoaches.

Bewegen in openbare ruimte (BIOR)

De buitenruimte is een context waar veel potentieel ligt om inwoners van Nederland te laten bewegen. Door het combineren en benutten van het fysieke en sociale domein kan Nederland benut worden als grootste, groenste sport- en beweegaccommodatie. Als kennisdeler (onderling en met externe partners) en strategische samenwerkingspartner van landelijke partijen zet SK12 zich in om een gezonde leefomgeving te creëren en inwoners te stimuleren de openbare ruimte te gebruiken als sport- en beweegaccommodatie. SK12 is gesprekspartner en verbinder van landelijke partijen waarmee we gezamenlijke ambities formuleren en samenwerken op het gebied van de initiatie en implementatie van acties die gericht zijn op de realisatie van die ambities.

Inclusieve sport

Iedereen een leven lang plezier in sport en bewegen. Dat is nog geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Om een inclusieve sport te realiseren, waarbij iedereen zich thuis voelt, is voldoende sociaal, fysiek en financieel toegankelijk sport- en beweegaanbod nodig. SK12 streeft naar een inclusieve sport door onder andere de borging en verbreding van regionale samenwerkingsverbanden aangepast/inclusief sporten. In deze samenwerkingsverbanden wordt de vraag naar passend sport- en beweegaanbod en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking gematcht.

Brede Regeling Combinatiefunctionarissen

In Nederland zijn 3.665 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches actief, die (deels) gefinancierd worden uit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). De kracht van de regeling zit in het leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Sportkracht12 helpt gemeenten met het optimaal benutten van de regeling en is de grootste Nederlandse niet publieke werkgever van buurtsportcoaches. Vanuit deze slagkracht en inhoudelijke expertise ondersteunt SK12 gemeenten om hun eigen ‘sportieve kapitaal’ (zoals verenigingen, openbare ruimte en scholen) optimaal te versterken, verbinden én te ontsluiten.

Bewegen in- en rondom de schoolomgeving

De sportprofessional van nu en van de toekomst in en rondom de schoolomgeving gaat een grotere rol dan ooit hebben in de samenleving. SK12 wil deze positie versterken. Door scholen te ondersteunen, goed te faciliteren en het bewegen in en rondom de schoolomgeving een boost te geven, willen wij de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren. Daarvoor zijn enthousiaste en geïnspireerde werknemers nodig die dit kunnen implementeren. Onze focus ligt dan ook op het behoud van de huidige enthousiaste werknemers en het enthousiasmeren van nieuw werknemers en hen de mogelijkheid bieden zich binnen dit thema te ontwikkelen.

Platform Topsport

Topsport en talentontwikkeling is een belangrijk onderdeel in de sport- en beweegpiramide. Het kunnen ontdekken, excelleren en verbeteren van je talent door hoogwaardige, kwalitatieve begeleiding, zorgt ervoor dat je (nog) meer plezier beleeft aan sport en bewegen, wat een belangrijke basis is voor een leven lang bewegen. Talentontwikkeling is één van de speerpunten in het landelijke sportbeleid. Sportkracht 12 streeft ernaar iedere sporter het beste uit zichzelf te kunnen laten halen. De doorstroom van regionaal niveau naar (inter)nationaal niveau is geen vanzelfsprekende weg. Het is gebleken dat deze weg naar de top, zwaar en lang is. Voor de ontwikkeling van talent zijn daarom goede voorzieningen en faciliteiten nodig. Dit vraagt om een sterke bovenlokale en bovenregionale samenwerking. Sportkracht 12 richt zich op het doorontwikkelen van voorzieningen en de ondersteuning en advisering van sportaanbieders op het gebied van talentontwikkeling.

Samen sterk

Binnen Sportkracht12 werken 12 provinciale sportservicebureaus gezamenlijk aan een gezond en sportief Nederland. Daarmee is Sportkracht12 de enige partij met een landelijke uitvoeringskracht.