Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling

2019-10-25

In het Zeeuws sportakkoord heeft Sport Zeeland de ambitie dat ieder kind recht heeft op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext. In Zeeland ziet men in de eerste plaats een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. De meerwaarde van sport en bewegen wordt steeds meer gezien door onderwijs, maar kan zich nog meer vertalen in de praktijk. Dan denkt Sport Zeeland enerzijds aan meer en kwalitatief beter bewegingsonderwijs (inzet van een vakspecialist) en anderzijds aan meer 'bewegend leren'. Met deze onderstaande initiatieven werken zij gezamenlijk aan de motorische ontwikkeling bij de kinderen.


Zeeuws brede screening Primair Onderwijs

Het voorstel voor een Zeeuws brede inzet van de MQ-scan is uitgewerkt in samenwerking met de GGD Zeeland, Zeeuwse gemeenten, HZ University of Applied Sciences en CIOS. Coörperatie Primair Onderwijs Zeeland is hierover geïnformeerd. Zeeland zal als landelijke pilot dienen vanuit GGD GHOR.NL en de VSG. De pilot wordt operationeel na de herfstvakantie. Mogelijk zal de MQ-scan uitgebreid worden met het Beweeg ABC, bevragen van de sportparticipatie en sportbehoefte, BMI en zwemdiploma.


Beweegschool plus

Als een van de pijlers binnen het thema Vaardig in Bewegen hebben CIOS Goes, Fontys Eindhoven, GGD Zeeland, de gemeente Goes en SportZeeland het conceptplan de “Beweegschool plus” opgesteld.Bij de beweegschool gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen.


Bewegen op school brengt de kinderen een balans, in spanning en ontspanning en verbetert daardoor schoolprestaties. Plezier in buiten spelen en een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kinderen die talent hebben in motorische vaardigheden, gericht door te verwijzen naar sportverenigingen in de omgeving. Het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van bewegend leren, voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Er is bij het concept Beweegschool plus, gedurende de hele dag sprake van beweging bij kinderen, waardoor een duurzame actieve leefstijl (sport, bewegen, gezondheid) gecreëerd wordt.
 

In Zeeland wil Sport Zeeland in elke regio 1-2 pilotscholen opstarten. Als een school interesse heeft kan het via de betreffende gemeente contact opnemen met SportZeeland. Na ontvangst van het projectplan volgt een intakegesprek en wordt vastgesteld of de randvoorwaarden voor een succesvolle pilot aanwezig zijn. De eerste stappen in deze pilot zijn inmiddels genomen en er wordt dit najaar gestart met selectie van de eerste scholen.


Meer weten over onze ontwikkelingen? Neem contact op met Patrick Vader (p.vader@sportzeeland.nl) voor meer informatie.