De toekomst van sport en bewegen verkennen in Drenthe

2019-06-25

De sportwereld is volop in transitie. Hoewel onze sportverenigingen en vrijwilligers nog steeds de basis zijn van sportland Nederland, wordt er ook steeds meer commercieel-, zelf- en ongecorrigeerd gesport. Sporten beperkt zich niet meer tot sportaccommodaties, de openbare ruimte als grootste en groenste sportvoorziening wint aan populariteit. Steeds vaker wordt herkend dat sport, naast waardevol op zichzelf, ook een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke thema’s als gezondheid, sociale vraagstukken en economie. Waar het sportlandschap complexer wordt, heeft dit ook gevolgen voor het sportbeleid. Sportbeleid gaat tegenwoordig over veel meer dan accommodaties en sportstimulering. En draagvlak voor het beleid is vaak niet voldoende om tot een effectieve uitvoering te komen. Commitment vanuit het sportnetwerk is essentieel. Tijd om even stil te staan om de toekomst te verkennen én om met alle partners tot afspraken te komen.

 

Regionale Sport Toekomst Verkenning

Op 25 februari was de kick-off van de Regionale Sport Toekomst Verkenning in Drenthe. In navolging van de landelijke Sport Toekomst Verkenning is er een proces van een jaar ingericht met als uitkomst een Drentse visie op het gebied van sport en bewegen in 2030. Regionale en lokale partners waren bijeen op het TT-circuit Assen om tijdens deze sessie de eerste stap te zetten in het verzamelen van lokale data aan de hand van de beleidsanalysetool en de eerste regionale thema’s te benoemen voor de regionale visie.

 

Binnen de toekomstverkenning wordt gebruikt gemaakt van veel bestaande data die landelijk en of lokaal beschikbaar is. Het uitvoerend consortium (Mulier Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC&NSF, RIVM, Kennissport Sport en SportDrenthe) beschikt over landelijke data en halen data op bij regionale partners (GGD, CMOSTAMM etc) en lokale partners (de 12 Drentse gemeenten). Deze verzamelde data wordt gebundeld en samen met diverse partijen wordt deze data ‘geduid’ en vertaalt naar een toekomstschets.


Vanuit deze data-driven beleidsontwikkeling aanpak gaat vervolgens in een tweede en derde sessie aandacht gegeven worden aan het duiden van deze cijfers a.h.v. verschillend toekomstscenario’s en om te komen tot prioriteiten en ambities voor het lokale en regionale sportbeleid. Waar de toekomstverkenning inzicht in moet krijgen is in ieder geval:
- Het actuele beleid in beeld per gemeente en regionaal op het gebied van sport en bewegen
- Een toekomstverwachting sportdeelname en sportief bewegen
- Een toekomstverwachting lokaal aanwezig sportkapitaal
- Toekomstige trends van andere relevatie lokale/regionale indicatoren

Op 20 mei aanstaande wordt in de tweede sessie de opgehaalde data toegelicht en gaan we deze data ‘duiden’. Wat is de verwachte en wenselijke toekomst op de thema’s: bewegingsonderwijs, sportstimulering/vitale aanbieders, gezonde leefstijl, sociaal maatschappelijke waarde, economie/toerisme/recreatie, duurzame sportaccommodaties. 


Toekomstbestendig sportbeleid


Scherpe toekomstbeelden gebaseerd op de huidige trends en ontwikkelingen helpen vooral om nu al betere beleidskeuzes te maken en te baseren op een visie die toekomstbestendig is en voldoende helpt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De opbrengst van deze RSTV zal in ieder geval een goed onderbouwde toekomstvisie voor 2030 op Sport en Bewegen in Drenthe zijn. Deze visie wordt mogelijk vertaald naar een Drents sportakkoord. In dit akkoord wordt dan aangegeven waar komende jaren op ingezet wordt en wie zich hiervoor hard gaan maken. Akkoorden zijn een uitstekend middel om gezamenlijk met burger, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven beleid te ontwikkelen en middels gezamenlijk commitment tot uitvoering te komen. In dit traject richting een Drents Sportakkoord zal ook afstemming zijn met het initiatief om te komen tot een regionaal preventieakkoord.


Niet alleen op regionaal niveau wordt gewerkt aan een sportakkoord, ook lokaal wordt door alle Drentse gemeenten gekeken naar de mogelijkheid om in te zetten op een lokaal sportakkoord. Gestimuleerd door minister Bruins is er een stimuleringsregeling voor lokale sportakkoorden geïnitieerd. Twaalf lokale sportakkoorden met een overkoepelend Drents akkoord voor de gemeenten overstijgende thema’s zou een ideale manier zijn om met heel sportend Drenthe de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 

Meer weten? Hans Slender en Mieke Zijl vertegenwoordigen Drenthe in het landelijk consortium en zijn contactpersoon voor Drentse gemeenten en organisaties. 


E-mail: hslender@sportdrenthe.nl en mzijl@sportdrenthe.nl